SCB เข้าเป็นสมาชิก Equator Principles ยกระดับการเงินที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ไทยพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอีเควเตอร์ หรือ Equator Principles (EP) Association พร้อมนำหลักการ EP มาพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับสินเชื่อโครงการ (Project Finance) เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หรือ SCB เปิดเผยว่า ธนาคารเชื่อว่า ภาคการเงินการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนความยั่งยืนภายใต้พันธกิจ “การดำรงอยู่ของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน”และกรอบยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก ‘SCB’ ประกอบด้วย การเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) สังคมแห่งคุณค่า (Creating Social Impact) และสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต (Better Environmental Future) บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดูแลบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความคิดริเริ่มในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอีเควเตอร์ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการผลักดัน ‘การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ’ สู่ ‘การยกระดับการเงินที่ยั่งยืน’ ซึ่งธนาคารขอให้คำมั่นที่จะนำหลักการอีเควเตอร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้ในการกำหนดนโยบายและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับการพิจารณาสินเชื่อโครงการของธนาคาร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“การนำหลักการอีเควเตอร์มาใช้จะช่วยบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธนาคารและลูกค้าร่วมกันประเมินและกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีการติดตามอย่างชัดเจนภายใต้มาตรฐานและแนวปฏิบัติระดับโลก”นายอาทิตย์กล่าว

ถือเป็นการร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารไทย ตลอดจนผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดธุรกิจสีเขียวในภูมิภาคอาเซียน โดยธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการเติบโตของทุกภาคส่วนและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและโลกใบนี้

ทั้งนี้ หลังจากที่คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติให้นำธนาคารเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอีเควเตอร์ในเดือนเมษายน 2564 ธนาคารได้ประกาศความมุ่งมั่นภายในองค์กรในการนำหลักการอีเควเตอร์มาประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้สินเชื่อโครงการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและกระบวนการให้สินเชื่อที่สอดคล้องตามหลักการอีเควเตอร์ จัดทำคู่มือและเครื่องมือในการทำงาน พร้อมฝึกอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถในการนำหลักการอีเควเตอร์ไปสู่การทำงานจริง

หลักการอีเควเตอร์เป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินที่ได้ชี้แนะแนวทางในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับสินเชื่อโครงการ รวมถึงเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการตรวจประเมินและติดตามเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันมีสถาบันการเงินนำหลักการอีเควเตอร์มาประยุกต์ใช้แล้วทั้งสิ้น 129 แห่ง ใน 39 ประเทศทั่วโลก ซึ่งไทยพาณิชย์นับเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกในสถาบันการเงิน 129 แห่งทั่วโลกที่เข้าร่วมรับหลักการ EP

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market