กลุ่มทิสโก้คว้ารางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ในหมวดธุรกิจธนาคาร ปี 2564

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2021 จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดธุรกิจธนาคาร สะท้อนถึงคุณภาพการดำเนินธุรกิจที่กลุ่มทิสโก้ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021 โดยมี นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และนายชาตรี จันทรงาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยงกลุ่มทิสโก้ ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม รางวัลทรงเกียรตินี้เป็นผลจากการทำวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยยและในอาเซียน ประจำปี 2564 ของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้สร้างเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร Corporate Brand Sustainability Valuation หรือ CBS Valuation ด้วยการนำงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี มาวิเคราะห์และบูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงินและการบัญชี ทำให้ “คุณค่าแบรนด์องค์กร” สามารถประเมินค่าเป็นตัวเลขทางการเงินได้

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket